Obsługa klientów indywidualnych

 

Wstępna ustna konsultacja (porada prawna) obejmująca analizę prawną sprawy, wraz z podaniem rozwiązania problemu prawnego lub poinformowaniem klienta o przysługujących jej prawach i obowiązkach, pozostaje zawsze w całości bezpłatna.


 

Czytaj więcej

 
Obsługa przedsiębiorców
 
 
 

Ze względu na to, że żadna sprawa nie jest taka sama, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i przygotowujemy „ofertę skrojoną na miarę”. Oferujemy pełny zakres usług prawnych o najwyższych standardach dopasowany dla najbardziej wymagających klientów.
Czytaj więcej

Obsługa Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Oferujemy świadczenie usług stałej oraz doraźnej obsługi prawnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 145) tj. z dnia 1 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm.).Czytaj więcej
 
Obsługa Organizacji Pozarządowych
 
 

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w obsłudze prawnej organizacji pozarządowych. Świadczymy pomoc prawną od etapu zakładania organizacji pozarządowej oferując, poza przygotowaniem dokumentów rejestracyjnych, doradztwo w zakresie rozwoju organizacji, w tym w szczególności pozyskiwania środków publicznych na realizację jej celów oraz pozyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.
Czytaj więcej
Mini Blog

Nieobecność w pracy wywołana chorobą jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Absencje chorobowe pracownika powodują dla pracodawcy liczne problemy natury organizacyjnej, zmuszając go do zmiany rozkładów czasu pracy, planów urlopów, jak również zatrudniania nowych pracowników lub zwiększania obciążenia innych. Skutkuje to powstaniem negatywnych konsekwencji finansowych dla pracodawcy oraz obniżeniem jego konkurencyjności. W związku z tym należy postawić pytanie, czy nieobecność w pracy wywołana chorobą może stanowić...

Ustanowienie, a zasiedzenie służebności drogi koniecznej

Maria Kuczara  Comments (0)
Najprostszą drogą (zakładającą jednak chęć polubownego rozwiązania sporu, o którą najczęściej jest wyjątkowo trudno), zmierzającą ku zapewnieniu dostępu nieruchomości do drogi publicznej zdaje się pozostawać ustanowienie służebności drogi koniecznej w drodze umowy sporządzanej przez właścicieli nieruchomości w formie aktu notarialnego. Z treści obowiązujących regulacji (art. 245 § 2 k.c.) wynika, co prawda iż w/w forma...

Zasiedzenie nieruchomości-na czym polega i jak można uzyskać jego stwierdzenie?

Tomasz Jarczyk  Comments (0)
1.Zasiedzenie – pojęcie W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, iż „Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności rzeczy (a także niektórych innych praw, np. służebności) przez długotrwały upływ czasu związany z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przez osobę niebędącą właścicielem (posiadacza samoistnego). Stanowi zatem instrument korekty stosunków własnościowych, polegającej na usankcjonowaniu zadawnionych stanów faktycznych”. Wskazać w tym miejscu należy,...

Alimentacja rodziców względem dziecka- podstawowe informacje

Magdalena Wasilewska  Comments (0)
1.Kiedy dziecku należą się alimenty? Do kiedy można pobierać alimenty? Zgodnie z art.  128. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako krio) – obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Natomiast zgodnie z art.  133. §  1 krio rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka,...

Instytucja Zwolnienia od kosztów sądowych osoby fizycznej w postępowaniu cywilnym

Joanna Szyjka-Matuszyk  Comments (0)
Zasady ponoszenia kosztów sądowych przez strony postępowania cywilnego zostały uregulowane w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.). O obowiązku poniesienia przez stronę kosztów postępowania sąd rozstrzyga w orzeczeniu końcowym. Regułą w postępowaniu procesowym pozostaje, iż strona przegrywająca spór obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia...

Pełnomocnik z urzędu w postępowaniu cywilnym

Bernard Jirnov  Comments (0)
Kto i w jakich sytuacjach może skorzystać z pełnomocnika z urzędu? O tym czy konkretna osoba pozostaje w danej sprawie uprawniona do pozyskania pełnomocnika z urzędu decyduje kilka czynników, a ostateczna decyzja każdorazowo należy do sądu rozpoznającego wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Sąd rozpoznając wniosek będzie miał na względzie aspekt majątkowy oraz charakter sprawy...

Zawieszenie egzekucji w powództwie przeciwegzekucyjnym.

Jeśli po powstaniu tytułu egzekucyjnego (np. po wydaniu wyroku lub nakazu zapłaty) nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części. Sytuacja taka może mieć miejsce np. jeżeli po wydaniu orzeczenia dłużnik spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela, a ten...

Program Rodzina 500+ furtką dla dłużników alimentacyjnych?

Założeniem programu „Rodzina 500+” miało być przede wszystkim wsparcie finansowe i poprawa bytu osób wychowujących dzieci. Dofinansowanie rodzin miało przyczynić się do częściowego pokrycia wydatków z tym związanych. Program miał być impulsem dla polskich rodzin, które często z powodu trudnej sytuacji finansowej nie decydowały się na kolejne dziecko. Planowanym rezultatem miało być zwiększenie dzietności oraz...