Oferujemy świadczenie usług stałej oraz doraźnej obsługi prawnej na rzecz jednostek sektora finansów  publicznych w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 145) tj. z dnia 1 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm.). Wyrażamy gotowość do przyjmowania  zapytań ofertowych w ramach organizowanych postępowań prowadzonych „w trybie konkurencyjnym”, lub z uwzględnieniem przepisów Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.).

Oferta przygotowana dla jednostek sektora finansów  publicznych obejmuje odpowiednio jednorazowe zlecenie sprawy lub zawarcie umowy o stałą współpracę w ramach atrakcyjnego wynagrodzenia ryczałtowego.

W zakresie wyżej wskazanej oferty, nasze usługi obejmują w szczególności:


- opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał, zarządzeń, umów, decyzji, postanowień, porozumień, pism, regulaminów i innych aktów prawnych wydawanych przez organy jednostki,

- udzielanie opinii prawnych związanych z bieżącą działalnością jednostki,

- sprawowanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi,

- sprawowanie zastępstwa przed organami administracyjnymi,

- opiniowanie i weryfikację dokumentacji w zakresie zamówień publicznych udzielanych przez jednostkę,

- udzielanie pomocy prawnej w zakresie działalności finansowej i budżetowej jednostki, nadzór prawny nad egzekucją należności,

- wydawanie opinii prawnych w sprawach kadrowych z zakresu prawa pracy,

- udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa pracownikom jednostki,

- pełnienie dyżurów w indywidualnie określonym zakresie,

- w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, obsługę prawną sesji Rady, udzielanie porad prawnych radnym w związku z wykonywaniem przez nich mandatu radnego.

Zapraszamy do kierowania zapytań ofertowych. W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości odpowiemy na Państwa pytania - zapraszamy do zakładki Kontakt.